Formulär för de vanligaste uppgifterna ur arkiven

/globalassets/kollage.png

Du kan beställa kopior eller utdrag ur arkiv. Vi svarar på dina frågor, kopierar eller gör utdrag. För de vanligaste frågorna finns här länkar till formulär. Du kan också forska själv. Då beställer du fram handlingarna i vår läsesal. Det kostar inget. De arkivhandlingar du vill se tas fram inom 30 minuter. Du kan fotografera handlingarna med egen kamera eller kopiera med vår utrustning.

Avgift när du beställer

  • Kopierad handling, på papper eller digitalt: 4 kr per kopia
  • Utdrag: 125 kr
  • På övriga förfrågningar räknar vi arbetstid: 150 kr per påbörjade 15 minuter.  Om din fråga tar mer än en timme att besvara, tar vi alltid kontakt med dig. Släktutredning inför bouppteckning slutförs alltid.
  • Större bearbetningar och sammanställningar ur t.ex. e-arkiv Stockholm: 1000 kr per timme.

Alla prisuppgifter är inklusive moms.

Handläggningstider

Vi svarar på dina frågor så fort vi kan. Vi beräknar att handläggningstiden är 3 till 5 veckor för de vanligaste ärendena.

För frågor som handlar om socialtjänstärenden blir du kontaktad av en handläggare inom fem veckor.

Bouppteckning

Beställ bouppteckning  före 1 juli 2001

Länk till Riksarkivets formulär för att beställa kopia på bouppteckning

Vi behöver vi veta

Vi behöver veta den avlidnes namn, födelsedatum, dödsdatum och dödsförsamling för att hitta bouppteckningen.

Bouppteckningar som inte finns på Stadsarkivet?

Bouppteckningar upprättade efter 30 juni 2001 i Stockholms län, finns hos Skatteverket, Skattekontoret i Visby.

Länk till Skatteverkets sida om bouppteckningar

Tips

Sök i Stockholms tinsgrätts arkiv 1992-2001 

Sök i länets domsagor varierande år

 

Skolbetyg

Visste du att skolbetygen egentligen är ett myndighetsbeslut och att betygen är en allmän handling? Du kan här beställa kopior på betyg eller betygsutdrag från vissa skolor i Stockholms stad.

Beställ

Länk till formulär för att beställa kopia på skolbetyg eller utdrag ur betygskatalog

Vi behöver veta

För att beställa måste du vet personens namn när betyget skrevs, personens födelsedatum samt skolans namn, år och termin, samt linje och program.

Tips

Sök i register över skolarkiv
Sök friskolebetyg i e-arkiv Stockholm?

Ofullständiga gymnasiebetyg från 1992 eller senare?

Vänd dig till gymnasieslussen om du inte har avslutat gymnasieutbildningen

Kontakta Vuxenutbildningen för betyg efter 1994

Länk till Vuxenutbildningens betygsservice i Stockholm

Socialt aktmaterial

På Stadsarkivet finns arkiven från socialtjänsten i Stockholms stad. Även arkiv efter föregångare till dagens socialtjänst finns här, t. ex Fattigvårdstyrelsen och Barnavårdsnämnden. Vi har också arkiv efter många av de barn- och ungdomshem som har funnits i Stockholm.

Beställ

När du vill ha uppgifter ur socialtjänstens arkiv kontaktar du oss. Skicka din fråga till: stadsarkivet@stockholm.se

eller

Stockholms stadsarkiv, Box 22063, 104 22 Stockholm

I brevet behöver du bara lämna namn, telefonnummer och personnummer och att du vill bli kontaktad om socialt aktmaterial. Vi kontaktar dig inom fem veckor.

Vi behöver veta

Vi kommer att fråga dig om vilka uppgifter eller handlingar du söker, t. ex. barnhemsjournal och barnavårdsmannaakt, faderskapserkännande, adoptionsutredning, handlingar från ungdomshem m.m. Vi frågar också om dina föräldrars namn och födelsedatum samt om din övriga familj.

Sekretessprövning

Vi gör alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut. Det är 70 års sekretess i det sociala aktmaterialet. Du får i allmänhet ta del av de uppgifter som rör dig. Många akter innehåller uppgifter om flera personer som föräldrar och syskon. Vi stryker känsliga uppgifter för att ingen annan ska lida men av att uppgifter om dem röjs. Sekretessen kan hävas om närstående som nämns i akten ger sitt tillstånd.

Länk till blankett för att ge någon annan tillstånd att ta del av uppgifter om mig

Vad kostar det?

Framtagning och sekretessprövning är utan avgift. Besöker du arkivet för att ta del av dina handlingar kostar det ingenting. Önskar du kopior av dina handlingar tar vi betalt för kopiorna. Vill du att kopiorna skickas hem till dig tillkommer en avgift för rekommenderad försändelse.

För att söka uppgifter äldre än 70 år, där sekretessen gått ut, tar vi en avgift på 150 kronor per påbörjade 15 minuter. Vi hjälper dig högst en timme per ärende. Om vi behöver längre tid att hitta uppgifter, kontaktar vi dig först.

Överklaga

Nekas man att få ta del av en uppgift med hänvisning till bestämmelserna i Offentlighets och sekretesslagen kan sekretessfrågan prövas i Kulturnämnden, vars beslut krävs för att avgörandet ska kunna överklagas. Kulturnämndens beslut kan överklagas hos kammarrätten.

 

Person och släktforskning

Du kan börja släktforska redan nu. Använd vår webbplats för att komma igång med din släktforskning. Det finns många fler möjligheter att släktforska när du besöker Stadsarkivets läsesal. Vill du ändå ha hjälp kan du beställa släktforskning här.

I begränsad omfattning hjälper vi dig med person- och släktforskning mot en avgift. Avgiften är för närvarande 150 kr per påbörjade 15 minuter. 

Tänk på att det inte kostar något att besöka vår läsesal och här ta del av SVAR's och Arkiv Digitals kyrkoböcker.

Beställ

Länk till formulär för person- eller släktforskning via Riksarkivet formulär

Vi behöver veta

Vi behöver veta namn och födelsedatum på den personen du söker.

Tips

Du kan börja med att använda vår webbplats för att komma igång med din släktforskning.


Sök i Rotemansarkivet 1878-1926
Sök i mantalsregister för Stockholm

Det finns också många andra möjligheter att släktforska via Internet. Via SVAR kan du söka information om arkiven som finns hos Riksarkivet och Landsarkiven. I Stadsarkivets läsesal får du tillgång till många digitala resurser för släktforskare.

Utdrag ur kyrkobok

Du kan beställa utdrag ur födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok/äktenskapsbok, död- och begravningsbok eller annan kyrkobok för tiden fram till och med 30 juni 1991.

 Länk till Riksarkivets formulär för utdrag ur kyrkobok

Gäller uppgifterna 1 juli 1991 eller senare?

 Då ska du fråga Skatteverket.

Länk till Skatteverkets sida om folkbokföring

Släktutredning

Släktutredningar syftar till att finna uppgifter om arvingar till en person, till exempel inför en bouppteckning. Du beställer utredningen via formulär på Riksarkivets webbplats.

Beställ

Länk till formulär för släktutredning via Riksarkivets formulär

Vi behöver veta

För att hitta uppgifterna behöver vi veta namn och fördelsedatum för den person som släktutredningen gäller.

För uppgifter från och med 1 juli 1991

Länk till Skatteverket för uppgifter från och med 1 juli 1991

 

Fordonsregister 1907-1972

Beställ

Beställ uppgifter ur fordonsregistret via Riksarkivets formulär

Vi behöver veta

Vi behöver veta fordonets registreringsnummer samt fordonstyp, årsmodell och fabrikat för att hitta uppgifterna.

 

Lagfart och servitut

Genom historien har det alltid varit viktigt att säkerställa vem som äger eller har rätt att använda marken eller fastigheten.

Beställ

Riksarkivets formulär för  lagfart-servitut-inskrivningshandlingar före 1 juni 2008

Vi behöver veta

Vi behöver veta fastighetens beteckning och vilken församling, kommun och län den tillhör.

Inskrivningar efter 1 juni 2008

Har du en fråga som rör aktuella utdrag ur fastighetsdataregistret eller inskrivningar efter 1 juni 2008? Kontakta då Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet för att beställa ett utdrag.

 Länk till Lantmäteriets webbplats

Fastighetstaxering till och med 1990

Beställ uppgift om fastighetstaxering till och med år 1990 här. Gäller det senare taxeringsuppgifter ska du kontakta Skatteverket.

2015 års deklaration

Observera att frågor som rör köpeskilling och taxeringsvärde och som ska användas till årets deklaration, bör ha inkommit till oss senast 20 april för att vi skall kunna besvara ärendet senast 4 maj.  

Beställ

Riksarkivets formulär för fastighetstaxeringsvärde till och med år 1990

Vi behöver veta

Vi behöver veta fastighetens beteckning, år för taxering, församling, inskrivningsdatum samt aktnummer.

Läs mer

Läs mer om 1952 års taxering på Skatteverket

 

Inkomsttaxering till och med 1990

Beställ

Beställ uppgift om inkomsttaxering via Riksarkivets formulär

Vi behöver veta

För att hitta uppgifterna måste vi veta  personens namn och personnummer samt var personen var mantalsskriven: fastighet, län och församling. För en gift kvinna behöver vi även veta makens personnummer.

Pension

Observera att om uppgiften ska användas som underlag för pension ska du i stället kontakta Pensionsmyndigheten.

Länk till Pensionsmyndigheten

 

Övriga frågor

 Vill du beställa andra handlingar än de som finns uppräknade här? Använd formuläret nedan.

Länk till Riksarkivets formulär för övriga frågor